Pesterzsébeti Ifjúsági Egyesület

Közgyűlési jegyzőkönyv.
 
Felvétetett Pesterzsébeten 1930. november hó 20.-án este a Pesterzsébeti Ifjúsági Egyesület folytatólagosan megtartott alakuló közgyűlésén, mely a Pesterzsébeti Kereskedők Egyesületének hivatalos helységében tartatott meg.
 
Jelen vannak az alakító tagok közül: Adler Jenő, Aszódi Jenő, Brünauer Sándor, Czitrom Zoltán, Enten Jenő, Enten Sándor, Frommer Ferenc, Frommer Imre, Fischer Árpád, Gertler Aladár, Grósz Sándor, dr. Haász Ernő, Krausz Béla, Krausz Miklós, dr. Krisháber Dénes, Langer György, Mandel Ibolya, Munk László. Leichner Lajos, Rózsa Vilmos, Sommer Dénes, Treitsch József, Ulmer György, Weisz Elemér, Weisz Károly, Weisz Miklós, Weisz Rózsika, Weisz Sándor.
 
Dr. Haász Ernő elnök az ülést megnyitja, és a jegyzőkönyv vezetésére Ulmer Györgyöt kéri fel, hitelesítőkül pedig Rózsa Vilmost és Weisz Sándort jelöli ki.
 
Elnök bejelenti, hogy az alakulás óta többen kérték az Egyesületbe való felvételt és felteszi a kérdést, hogy azon személyeket, kik az Egyesületbe való felvételt kérték, hajlandó-e a közgyűlés az alakítók sorába felvenni. Ezek a személyek a következők:
 
Bartos György, Deutsch Zoltán, Frommer Rózsi, Frommer Juliska, Gärtner Erzsi, Gärtner Ilona, Grósz György, Grósz Kató, Hahn Ferenc, Kármán Béla, Kőnigsberg József, Langer Dezső, Lampel László, Ehrenfeld Győző, Leichner Lajos, Mandel Jolán, Menczel Ilona, Orbán Andor, Redlich Nándor, Róth Vilmos, dr. Vincze György, Werber Lili, Werber Magda, Weisz Márta, Zahler Emil. A felsoroltak közül Ehrenfeld Győző és Lampel László kivételével valamennyien jelen is vannak.
 
A közgyűlés egyhangúlag hozzájárul, hogy a fentiek az alakítók közé felvétessenek és ezzel a taglétszámot 50-ről 75-re, emeli fel. Hozzájárul, hogy a megjelentek a közgyűlés további folyamán részt vegyenek.
 
Korelnök ezután a mai közgyűlés előzményeit adja elő a következőkben:
 
A Pesterzsébeti Ifjúsági Egyesület már a múlt évben, az 1929. december hó 25-én tartott közgyűlésen megalakult. 1930. június 2-án azonban 15611/930. k.ig.sz alatt Pesterzsébet város polgármesterétől leirat érkezett, mely a 27768/930 sz. alispáni rendelet alapján azzal küldte vissza az alapszabályokat, hogy azokat az egyesület a BM. 77000/922 rendelet értelmében egészítse ki.
 
Minthogy azonban az alapszabályok módosítására hatásköre csak a rendes közgyűlésnek van, másrészt az egyesület az alapszabályok láttamozása előtt rendes közgyűlést összehívni nem jogosult, a vonatkozó jogszabályok, de különösen a 77000/922 BM. Rendelet helyes értelmezése szerint az alakuló közgyűlés volt újból összehívandó.
 
Elnök felszólítja dr. Krisháber Dénest, hogy az általa elkészített alapszabály tervezetet olvassa fel.
 
Elnök felteszi a kérdést, hogy a közgyűlés a felolvasott tervezetet elfogadja-e?

Alapszabály, letölthető dokumentum

BZSH Dél-Pesti Körzet - Újjáalapítva 2002-ben
1201. Budapest, Vörösmarty u. 8.
E-mail: kapcsolat@del-pest.com